Το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών ανήκει στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ συνεργάζεται και με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1989 από τον Καθηγητή ΕΜΠ Φίλιππο Κωνσταντίνου (1946-2014) και θεσμοθετήθηκε το 1999 (ΦΕΚ307Α, 31/12/1999), όπου έκτοτε λειτουργεί ως επίσημη ερευνητική μονάδα παρέχοντας υπηρεσίες τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στη βιομηχανία. Από το 2015 Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια ΕΜΠ, Κωνσταντίνα Νικήτα.

Το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών είναι πιστοποιημένο από το 2009, από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. Tο πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου είναι: «Χαρακτηριστικά Ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ) Πεδίων Υψηλών Συχνοτήτων (75 MHz - 18 GHz)» σύμφωνα με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α.2300 (ΕΦΑ) 493 (Φ.Ε.Κ. 346Β/3-3-2008).

Στις κυριότερες δραστηριότητες του εργαστηρίου, τόσο στο πεδίο της έρευνας όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες και μετρήσεις ραδιοκάλυψης για συστήματα κινητών επίγειων και δορυφορικών επικοινωνιών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται μελέτες και μετρήσεις παρεμβολών σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα καθώς και μετρήσεις Η/Μ υποβάθρου. Τέλος από το 2002 το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες μετρήσεων μη-ιονίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας για τον καθορισμό των επιπέδων έκθεσης του ανθρώπου σε σχέση με τα θεσμοθετημένα όρια.